Langer thuis – Senioren
woon en leef gids

Alles wat u moet weten over gelukkig
en gezond thuis oud worden

Sofia Sitvast

Sofia Sitvast

Content writer Stannah

Gepubliceerd op 13 April 2020, 13:43

Email Facebook LinkedIn Twitter

1. Wat is “Langer thuis wonen”?

1.1 Wat houdt “langer thuis wonen” in?

Het begrip “langer thuis wonen” houdt in dat wanneer we ouder worden we in ons eigen vertrouwde omgeving, zelfstandig, waardig en met een goede kwaliteit van leven kunnen blijven wonen. In tegenstelling tot wat er tijdens de 20ste eeuw gebruikelijk was waarbij het vanzelfsprekend was dat men tijdens “de gouden jaren” naar een “bejaardentehuis” of een verpleeghuis ging.

1.1.1 Enkele cijfers over “langer thuis wonen” in Nederland.

Het aantal 65-plussers is sinds het begin van de vorige eeuw meer dan vertienvoudigd.  In 1900 waren er 0,3 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar, 118 jaar later was dit aantal gestegen naar 3,2 miljoen.

Dit betekent dat we over een vergrijzing kunnen spreken, omdat het aantal oudere Nederlanders toeneemt en blijft toenemen. Er is zelfs sprake van een dubbele vergrijzing, wat inhoudt dat binnen de 65-plussers groep het aantal 80-plussers ook toeneemt.

Zo was in 2018 4,5% van de bevolking 80 jaar of ouder, dat is 24% van de Nederlandse 65-plussers.

Volgens de cijfers uit het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS  was in 2015 1,3 miljoen van de Nederlanders boven de 75 jaar, dit zullen er in 2030 2,1 miljoen zijn en in 2040 2,5 miljoen.

Sinds 1995 is het percentage van het aantal 75-plussers dat in een verpleeghuis woonde gedaald van 16% naar 8%, wat duidelijk aangeeft dat men langer thuis woont en eigen regie over het leven wil houden. Met het aantal 75-plussers dat we in de toekomst kunnen verwachten, zal het aantal “langer thuis woners” alleen maar toenemen.  In 2015 woonde maar liefst 92% van de 75-plussers zelfstandig in eigen huis.

Ouder dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar
Nederlandse bevolking

Nederlandse bevolking
Ouder dan 75 jaar


Sinds 1995 75-plussers dat in een  verpleeghuis woonde

Sinds 1995 75-plussers dat in een  verpleeghuis woonde

1.2 Leef je beste leven – ook tijdens de gouden jaren (ze heten niet voor niets gouden jaren)

Vanuit het overheidsprogramma: Langer Thuis zijn er drie voorwaarden vastgesteld die bijdragen aan de kwaliteit van leven voor de oudere Nederlander:

 • Goede ondersteuning en zorg thuis
 • Een geschikte woonsituatie
 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Om het welzijn van haar burgers te garanderen, is het voor de overheid essentieel om deze drie punten op orde te hebben. Voor onszelf kunnen we vooral kijken naar de eerste twee punten. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar en ook zij moeten een stevig opvangnet hebben om de taken die de mantelzorg met zich meebrengt te kunnen blijven uitoefenen. Want zonder mantelzorgers wordt alles voor iedereen een heel stuk moeilijker. Wilt u meer over mantelzorgers weten? Bekijk dan via deze link ons artikel over dit onderwerp.

We bekijken in hoofdstuk 4 welke diensten beschikbaar zijn en die helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.  Langer thuis wonen kan dus mogelijk worden gemaakt door een combinatie van factoren, én in hoeverre we nog vitaal en zelfredzaam of juist kwetsbaar en afhankelijk zijn. Wanneer we vitaal zijn, zijn we in staat om van alles zelfstandig te ondernemen, met slechts enkele aanpassingen en hulp. Een kwetsbare senior heeft meer hulp en aanpassingen nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Een zelfredzame senior: Geen beperkingen naast beginnende chronische aandoeningen.

Een kwetsbare senior: Last van chronische aandoeningen, lichamelijke en mobiliteitsproblemen en niet meer zelfstandig voor onszelf kunnen zorgen.

In deze gids kijken we naar verschillende aspecten om aan een mooie, comfortabele “gouden jaren” toekomst te werken. Tegenwoordig horen we vaak dat we “ons beste leven kunnen leven”. Dat geldt natuurlijk ook voor onze oude dag.  We kijken naar veiligheid, diensten, woonaanpassingen en de verschillende woonvormen die vandaag de dag beschikbaar daarvoor zijn.

2. Veiligheid senioren

Zich veilig voelen en in een veilige omgeving leven is essentieel om gezond thuis ouder te worden. Enkele maatregelen nemen en zich bewust zijn waar we op moeten letten kan de kwaliteit van langer thuis wonen aanzienlijk vergroten. We kijken in dit hoofdstuk naar drie specifieke punten die onze veiligheid vergroten wanneer we als senior zelfstandig wonen.

2.1 Senioren en brandgevaar

Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Nederlandse Brandwonden Stichting is gebleken dat 65-plussers veel vaker bij brand gerelateerde ongelukken betrokken zijn dan jongere mensen. Het onderzoek heeft aangetoond dat er ruim 2,5 keer meer dodelijke ongelukken gebeuren bij mensen boven de 65 dan onder deze leeftijd. Ook is de behandeling van brandwonden en het revalidatieproces bij deze groep ingewikkelder en duurt dit langer.

Het zijn verontrustende cijfers die we zien wanneer we kijken naar fatale ongelukken veroorzaakt door brand bij de 81+ groep. De afgelopen 10 jaar was 27,6% van alle brand gerelateerde dodelijke ongelukken bij iemand die 81 jaar of ouder was. In meer recente jaren is dit percentage zelfs opgelopen tot 32,7%. Dit is een duidelijke indicatie van een kwetsbare groep wanneer het aankomt op brandveiligheid.

Het onderzoek heeft enkele risicofactoren gevonden die men kwetsbaarder maken, deze zijn in twee groepen te delen:

Beïnvloedbaar: Niet-beïnvloedbaar:
Sociale factoren: Huisvestiging, Medicijngebruik, Middelen oor brandpreventie Fysiek en mentale factoren: Lichamelijke beperkingen
   Sociale factoren:  Sociaaleconomische status

2.1.1 Risicofactoren: Lichamelijke, mentale, en cognitieve beperkingen

Iemand boven de 75 met lichamelijke beperkingen is kwetsbaarder voor fatale (brand)ongelukken dan een vitalere senior. Vooral de minder goede werking van de zintuigen is een grote risicofactor, met name:

 • Gehoorverlies
 • Zichtverlies
 • Reukverlies
 • Afgenomen tastzin
 • Afgenomen reactietijd is ook een belangrijke risicofactor. De verminderde reactietijd in combinatie met mobiliteitsproblemen zorgen voor zeer gevaarlijke situaties in geval van een (woning)brand.
 • Ademhalings-, hart- en bloedvataandoeningen”, bij deze aandoeningen wordt de lichamelijke conditie verminderd waardoor de persoon in kwestie kwetsbaarder is bij een brandongeluk.
 • Afgenomen coördinatievermogen; een verminderd evenwicht, inschattingsvermogen en afgenomen snelheid van bewegen (vooral bij het koken) zijn factoren die iemand kwetsbaar maken bij het ontvluchten van een brand.
 • Verzwakking; een ouder persoon heeft vaak ook minder kracht waardoor sommige handelingen minder snel kunnen worden uitgevoerd.
 • Mentale achteruitgang; dementie, verwardheid, moeite hebben met herinneringen of beslissingen kunnen nemen vergroten het risico. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om een pan op het fornuis te vergeten.

2.1.2 Risicofactoren: Sociale omstandigheden en gedrag

Alleen wonen en een beperkt sociaal netwerk; van alle 75-plussers woont ongeveer 65% alleen. Het onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft aangetoond dat er vaker een fatale woningbrand bij alleenstaande senioren gebeurde dan bij senioren die niet alleen woonden. Echter, indien er iemand uit de omgeving betrokken was, zoals een mantelzorger, werd het risico aanzienlijk verlaagd.

 • Koken; koken is een van de meest voorkomende risicofactoren, in maar liefst 11,9% van fatale woningbranden was het slachtoffer aan het koken. Vooral kledingbrand komt veel voor doordat de (loshangende) kleding vaak van snel ontvlambare stoffen zoals polyester is gemaakt. Omdat de reactiesnelheid en alertheid verminderd zijn, zijn brandwonden vaak het gevolg van een brandongeluk in de keuken.
 • Elektrisch apparatuur en elektra; brandwonden worden vaak veroorzaakt omdat men zich vaak te dicht bij een vuurbron plaatst, zoals een mobiele elektrische kachel. Verkeerd gebruik van een elektrische deken of overbelasting van elektrische bedrading zijn ook veel voorkomende factoren die voor een brandongeluk in de woonomgeving kunnen zorgen.
 • Roken en alcoholgebruik; ouderen nuttigen minder alcohol dan mensen onder de 65. Alcoholgebruik wordt dan ook niet echt als een belangrijke risicofactor gezien. Wat brandveiligheid betreft is roken daarentegen wel een risico onder senioren. Onder de 65-plussersgroep in Nederland rookt namelijk 18,6%. Roken is een van de meest voorkomende oorzaken van een fatale woningbrand, helemaal in combinatie met alcohol. Roken is echter geen specifieke factor voor ouderen maar voor alle leeftijdsgroepen. Het weggooien van een brandende sigaret, in slaap vallen met een brandende sigaret in de hand en roken bij het gebruik van zuurstof zijn de meest voorkomende aan brand gerelateerde ongelukken die door roken veroorzaakt zijn.

2.1.3 Risicofactoren: Woning en inrichting

 • Verouderd onderhoud woning; doordat ouderen fysiek minder goed in staat zijn om hun (koop)woning te onderhouden kan de staat van de woning verslechteren waardoor het brandrisico vergroot. Slecht onderhouden elektrische apparatuur of verouderde elektrische bedrading zijn ook vaak oorzaken van een woningbrand.
 • Moeilijke vluchtroute; vaak zijn de woningen waar senioren in blijven wonen niet levensloopbestendig. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met een vluchtroute voor mensen die minder mobiel zijn. Zo kunnen ouderen minder snel de woning verlaten in het geval van brand.
 • Afwezigheid van rookmelders; onderzoek heeft aangetoond dat ouderen minder vaak een werkende rookmelder in huis hebben. Rook is een zeer grote bedreiging bij een woningbrand omdat het lichaam geen zuurstof krijgt. Hierdoor is een ernstig of fataal letsel vaak het resultaat. Ondanks dat ouderen minder snel op het signaal reageren en deze minder goed horen, is het toch altijd verstandig om ten minste één rookmelder per etage te installeren en te testen of deze overal in het huis te horen is.

2.1.4 Tips: Bevorderen van brandveiligheid

Zowel de Brandweer als het Rookmeldersteam van Brandwondenzorg Nederland heeft aan de hand van onderzoek verschillende tips samengesteld die een woning veel brandveiliger maakt. Vooral voor zelfstandige alleenwonende senioren is het belangrijk om de woonomgeving zo brandveilig mogelijk te maken.

“De meest voor de hand liggende maatregel om slachtoffers en schade bij brand te voorkomen, is ervoor zorgen dat er überhaupt geen brand ontstaat.”

Rapport Brandveiligheid en vergrijzing – IFV.

Met het bovenstaande citaat in ons achterhoofd, is het eerste logische punt:

Voorlichting:

 • De juiste voorlichting in verband met brandveiligheid is cruciaal. Dat geldt voor iedereen dus ook voor wanneer we de 65 al gepasseerd zijn. Vaak weten de mensen niet dat sommige handelingen op een andere manier kunnen worden uitgevoerd die de brandveiligheid aanzienlijk verhoogt. Bijvoorbeeld door de tv niet op stand-by te houden maar echt uit te zetten voor het slapen. Er zijn vele punten die iemand zelfs gemakkelijk in orde kan maken om de brandveilig te verhogen, ook is er gelukkig heel wat hulp beschikbaar voor wie dit niet zelf kan. Met de juiste voorlichting kan het gedrag van de zelfstandige oudere op een positieve manier beïnvloed worden waardoor het risicoverhogend gedrag daalt.

Elektra:

 • Bij oudere televisies is het belangrijk om deze voor het slapengaan (of bij langere periodes van afwezigheid) helemaal uit te schakelen en niet op stand-by te laten staan. De stand-by stand kan namelijk brand veroorzaken.
 • Houd elektrische apparaten altijd stofvrij, omdat deze apparaten warm worden is het van belang dat ze voldoende kunnen afkoelen waardoor ventilatie nodig is, stof kan dit verhinderen. Maak de filter van de wasdroger bijvoorbeeld altijd schoon, zorg ervoor dat er geen stof ligt op magnetrons, computers, printers, föhns enz.
 • Zorg ervoor dat de elektrische bedrading veilig is, sluit grote stroomverbruikers niet op stekkerdozen maar rechtstreeks op het stopcontact aan. Ook is het belangrijk om geen stekkerdozen op stekkerdozen aan te sluiten daar overbelasting en kortsluiting daardoor kan gebeuren.
 • Neem uw laptop niet mee naar bed. Ook deze kan namelijk heet worden en in combinatie met het beddengoed voor brand zorgen. Ook elektrische dekens moeten goed volgens de gebruiksaanwijzingen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de bedrading van de deken niet slijt door de deken losjes opgerold te bewaren.

Koken:

 • Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat een pan te lang op het fornuis staat of dat er wordt vergeten dat er nog iets in de oven staat. Een kookwekker is ook ontzettend behulpzaam om te voorkomen dat iemand in slaap valt terwijl hij of zij wacht totdat iets klaar is.
 • Blijf tijdens het koken bij het fornuis staan zodat alles goed in de gaten kan worden gehouden. Let op dat u niet te dicht bij het vuur gaat staan en let op losse kleding, pannenlappen of hand-/vaatdoeken die in de brand kunnen vliegen.
 • Bij een vlam in de pan moet er nooit water worden gebruikt! Met een uitgestrekte arm moet er een passende deksel over de pan worden geschoven of een blusdeken. Zet het fornuis en de afzuigkap uit en ga niet met de pan lopen.

Algemeen

 •  Rook nooit in bed. Roken is nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken. Ook indien u op de bank met een brandende sigaret in slaap valt is dit levensgevaarlijk. Zorg ervoor dat u een asbak gebruikt waar uw sigaret in valt en op deze manier automatisch dooft. Leeg nooit een asbak waar nog smeulend as in zit.
 • Gebruik ten minste één rookmelder per etage, de beste plek is in een gang waar de meeste kamers op uitkomen. Het Rookmelderteam komt u graag gratis helpen indien u niet zelf een rookmelder kunt ophangen, ook voor het controleren of de batterijen het nog doen kunt u contact met ze opnemen. Controleer of u de rookmelder ook daadwerkelijk overal goed kunt horen.
 • Als u een open haard heeft dan is het belangrijk om de schoorsteen jaarlijks schoon te laten maken. Zodat er geen brand in het schoorsteenkanaal ontstaat. Een schoorsteenbrand kunnen we aan een loeiend geluid in de schoorsteen herkennen, als dat gebeurt dient u dit met zand te blussen, nooit met water!
 • Kaarsen horen op een vaste houder geplaatst te worden ver van brandbaar materiaal zoals gordijnen, tafelkleed, kussens enz. Houders van hout of plastic zijn niet aan te raden, ook is het geen goed idee om kaarsen in kerststukjes aan te steken. Waxinekaarsjes met een led lampje zijn een prima en veilig alternatief.
 • Zorg dat u genoeg ventilatie in uw woning heeft door het huis goed te laten luchten.
 • Zorg dat u via een obstakelvrije gang gemakkelijk kunt vluchten in geval van brand, indien u niet kunt vluchten en u heeft een balkon, ga daar dan op staan met de deuren dicht tot dat de brandweer kan komen helpen.
 • Zorg voor een opgeladen telefoon zodat u altijd om hulp kunt bellen.

2.2 Veiligheidstips ouderen veilig online

Het kan ontzettend nuttig zijn om goed met het internet om te kunnen gaan. Zo is het een bron van informatie, amusement, sociale contacten (denk bijvoorbeeld aan online daten) en om gemakkelijk met familie en vrienden te praten die ver weg wonen. Bovendien kunnen veel diensten via internet worden aangevraagd, zowel belangrijke zaken zoals de zorg maar ook dagelijkse zaken zoals boodschappen doen in geval van slecht weer. Dan is het wel fijn wanneer we niet naar buiten hoeven te gaan. Goed wegwijs online is dus een absoluut voordeel voor de moderne senior, maar er moet ook op sommige zaken gelet worden.

Er zijn overigens verschillende diensten die tegen een bescheiden vergoeding u helpen om veilig en gemakkelijk met internet om te gaan. Bekijk welke deze zijn in hoofdstuk 4. Diensten voor ouderen

Hoe kan er op een veilige manier gebruik van het internet gemaakt worden?

Veiligheidstips ouderen veilig online

Veilig op Sociale Media

2.2.1 Veilig op Sociale Media

Sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube kunnen heel fijn zijn. Ze zijn immers in het leven geroepen om op een sociale manier te worden gebruikt en in contact te kunnen zijn met vrienden en familie de we misschien niet altijd zien of al een hele tijd niet meer hebben gezien. Ook kunnen ze een goede bron zijn van informatie, amusement en creatieve inspiratie. U kunt hier naar hartenlust gebruik van maken, echter zoals met alles is het wel wijs om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om deze media veilig en leuk te houden:

 • Geloof niet alles wat u ziet of leest; tegenwoordig circuleert er veel zogenaamd “fake news” oftewel: nepnieuws op het internet. Vooral op sociale media zoals Facebook is dit nog wel eens het geval. Indien het nieuws van een gerenommeerde bron komt zoals uw dagblad of het NPO dan is dat in principe een echt nieuwsbericht, maar er komt heel wat langs op Facebook en niet alles is even waar. Dus voordat u het nieuwsbericht gaat delen kijk het eerst even na via een betrouwbare bron.
 • Wanneer u uw profiel aanmaakt zorg ervoor dat u uw privacyinstellingen op een manier instelt waar u zich fijn bij voelt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw berichten alleen met uw vrienden te delen en niet met iedereen. Dit kunt u altijd op elk moment aanpassen.
 • Stuur nooit persoonlijke informatie zoals bankgegevens, creditcardgegevens of persoonlijke gegevens via een privé-of openbaar bericht. Een betrouwbaar bedrijf zal nooit via sociale media om deze gegevens vragen, ook niet wanneer het bericht er “echt” uitziet. Wees ook op uw hoede wanneer het om bijvoorbeeld uw adresgegevens of telefoonnummer gaat. Er zijn oplichters die zowel via het internet als hierbuiten misbruik van uw vertrouwen maken.
 • Ontvangt u een vreemd bericht? Ook van iemand die u kent? Wanneer er een linkje bij zit (een verwijzing naar een website) klikt u hier dan niet meteen op. Vraag het even na aan de persoon die u het linkje heeft gestuurd. Het zou om een virus kunnen gaan.
 • Wanneer u op vakantie gaat of voor een langere tijd niet thuis bent is het verstandig om dit niet op sociale media te plaatsen. Ook indien u alleen woont hoeft u dit niet te melden. U weet nooit wie deze informatie zou kunnen zien.
 • Wanneer u een bericht aan iemand schrijft, denk dan aan de inhoud ervan. Wilt u iets persoonlijks schrijven? Zorg er dan voor dat u dit via een privé bericht doet en niet via een openbaar bericht.

2.2.2 Veilig internetbankieren en winkelen

Het is ontzettend handig om uw bankzaken online te kunnen regelen. Ook om goederen en diensten te betalen is het echt een uitkomst. Bijna alle banken helpen ouderen of wie dat ook wilt om wegwijs te worden met internetbankieren. Indien u hier interesse in heeft, kunt u het best contact opnemen met uw bank. U kunt over het algemeen zorgeloos via internet uw bankzaken regelen en winkelen. Wel zijn er enkele zaken waar u op moet letten om dit in alle veiligheid te doen.

 • Uw bank zal u nooit om het volgende vragen; beveiligingscodes; om uw pas op te sturen; telefonisch geld over te maken; via een link direct in te loggen of om via een link geld over te maken. Als u dus via een e-mail, de telefoon of een sms z’n soort verzoek krijgt neemt u dan contact op met uw bank om dit te melden.
 • Wanneer u een betaling via internet doet kijkt u dan altijd even naar de browser. Ziet u aan het begin van het websiteadres het icoontje van een slotje? Dan betekent dit dat het een beveiligde website gaat en kunt u gerust doorgaan.
 • Houd uw rekening goed in de gaten, ziet u transacties die u niet herkent? Neem contact op met uw bank om dit te controleren. Mocht u slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen die geld van uw rekening hebben gestolen dan bent u daar meestal via uw bank voor verzekerd. Neem contact op met uw bank om dit na te gaan. Ook wanneer uw bank ziet dat er verdachte betalingen met bijvoorbeeld uw creditcard zijn gedaan, zullen zij uw pas uit voorzorg blokkeren.
 • Als iets te mooi om waar te zijn is dan is dat waarschijnlijk ook het geval. U kunt altijd de verkoper even “googelen” en beoordelingen zoeken. Mocht het om een frauduleuze website gaan dan zult u daar waarschijnlijk berichten van andere mensen over vinden.

Veilig internetbankieren en winkelen

2.3 Veiligheidstips senioren en veiligheid

Iedereen wil zich op elk front veilig in eigen huis voelen, ongeacht de leeftijd. Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van een inbraak is het daarna moeilijk om ons weer veilig thuis te voelen. Dat is helemaal het geval wanneer we alleen wonen. We denken al snel dat ouderen vaker het slachtoffer zijn van criminele activiteiten dan jongeren, dat is volgens de Nederlandse Politie echter niet het geval. Dat is dus geruststellend nieuws!

Wanneer we naar inbraak (of poging tot) cijfers kijken, zien we dat het type woning een factor is en of de inwoner(s) wel of geen goede voorzorgmaatregelen hebben getroffen.  De cijfers van 2017 tonen dat er in een benedenwoning (17%) een vrijstaande hoekwoning (14,6%) en een hoekwoning in een rij (13,9%) het vaakst wordt ingebroken. Bij een seniorenwoning is het percentage slechts 8,2%, dat is het type woning met de minste inbraken.

De meeste inbraken gebeuren in het weekend en op vrijdag tussen 15h00 en 19h00 het is dus ook niet juist dat de meeste inbraken s’ avonds plaats vinden, maar juist wanneer de inwoners even van huis zijn.

Nu er steeds meer ouderen in hun eigen woning blijven wonen zijn goede maatregelen om een inbraak te voorkomen en zodoende deze ouderen een veiliger gevoel in hun eigen huis te geven absoluut van groot belang.

2.3.1 Welke maatregelen kunnen we treffen om onze woning tegen inbraak te beveiligen?

 Het advies van de politie is om geen sleutel “onder de mat” te leggen. Wilt u toch een extra sleutel op een geheime plek bewaren alleen voor het geval dat? Doet u dit dan op een zeer originele en zeer moeilijk te vinden plek (dus niet in het vogelhuisje, onder de mat, onder een steen of onder een bloempot). Let u erop dat niemand u ziet wanneer u de sleutel haalt of opbergt. Een reservesleutel bij een bevriende buur is wellicht een veiligere optie.

 • Laat de sleutel niet aan de binnenkant en de buitenkant van de deur zitten.
 • Sluit alle ramen en deuren wanneer u niet thuis bent. Dit geldt ook voor de tuinpoort en de schuur. De meeste inbrekers komen via de achterzijde binnen, zorg er dus voor dat u geen hoge begroeiingen heeft zodat ook de buren een oogje in het zeil kunnen houden.
 • Zorg ervoor dat de sloten van het SGK-logo voorzien zijn, dit betekent dat deze aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoen. Heeft u geen sloten met dit keurmerk? Neem contact op met uw gemeente of woningcorporatie voor eventuele subsidies die te verkrijgen zijn voor inbraakpreventie.
 • Hang geen adreslabeltje aan uw sleutelbos, zo is het wel erg makkelijk om uw huis te vinden én te betreden.
 • Geef geen signalen dat u van huis bent, vraag bijvoorbeeld aan de buren om uw post van de mat op te halen wanneer u op vakantie bent. Verlichting met een tijdschakelaar zodat het lijkt alsof er iemand thuis is, is ook een goede optie. Evenals een schemerschakelaar of bewegingssensor voor buiten, deze gaat aan zodra er iemand langsloopt.
 • De meeste objecten die uit woningen worden gesloten zijn gadgets zoals; tablets, smartphones en laptops. Het is dus verstandig om deze niet op een zichtbare plek te laten, hetzelfde geldt voor sieraden. Berg deze altijd op en laat ze niet rondslingeren.

Bent u toch slachtoffer geworden van een inbraak? Doet u dan altijd aangifte bij de politie, laat uw sloten door een erkende slotenmaker vervangen en vraag uw gemeente om een ‘besmettingsbrief’ te sturen zodat uw buren op de hoogte zijn van wat er is gebeurd en zo alert kunnen zijn.

2.3.2 Wat kunt u tegen de beruchte “babbeltruc” doen?

Een criminele activiteit waar ouderen wel kwetsbaarder voor zijn is de zogenaamde “babbeltruc”. Een babbeltruc houdt in dat een vaak netjes of officieel uitziend persoon bij u aan de deur klopt, of telefoneert. Met een zeer overtuigende smoes komen ze bij u binnen of verkrijgen vaak vrij grote geldsommen direct aan de deur. Dit kunnen mensen zijn die zich voordoen als iemand van de Belastingdienst waarbij u zogenaamd geld terugkrijgt maar wel eerst de belasting van deze teruggave aan de deur moet betalen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat u daarin zou trappen, maar het gebeurt toch vrij vaak, de oplichters zijn vaak zeer overtuigend én zien er officieel uit. Er zijn ook voorbeelden van oplichters die wegens een stroomstoring bij de buren ook úw stoppenkast moeten nakijken enz.

De politie waarschuwt tegen deze oplichterij en mocht u hier slachtoffer van worden dan dient u hier aangifte van te doen. Mocht u zich direct nadat u bent opgelicht realiseren dat u slachtoffer van een babbeltruc bent geworden en het is waarschijnlijk dat de dader nog in de buurt is? Belt u dan 112, is de dader niet meer in de buurt? Dan kunt u beter de politie op nummer 0900-8844 bellen.

 Wat kunt u doen om een babbeltruc te voorkomen? 

 • Kijk via een deurspionnetje of een raam bij de deur wie er voor de deur staat.
 • Laat nooit iemand zomaar binnen.
 • Gebruik een kierstandhouder zoals een deurhaak of een deurketting, op deze manier kunt u wel met de persoon praten maar kan deze niet naar binnen.
 • Indien de persoon zegt van een officiële instantie te zijn maar geen afspraak met u heeft, vraagt u dan om een vorm van identificatie en bel de organisatie om dit na te gaan.
 • Geef nooit uw bankpas of pincode.
 • Mocht u de persoon toch binnen laten, zorg er dan voor dat u de deur achter de persoon dicht doet zodat niemand anders ongezien met de persoon mee naar binnen kan. Blijf bij uw bezoek, ga niet naar een andere ruimte.

Het is niet fijn om waakzaam of wantrouwig voor de medemens te moeten zijn, het liefst gaan we er gewoon vanuit dat we mensen kunnen vertrouwen. Het kan natuurlijk ook dat een onbekende bij u voor de deur staat met een legitiem verzoek. Echter omdat bedrijven tegenwoordig weten dat men voorzichtig moet zijn, zullen ze geen vertegenwoordigers sturen zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Mocht dit dus wel gebeuren dan moet er een alarmbelletje bij u afgaan en kunt u heel goed de hierboven genoemde voorzorgmaatregelen treffen. Ook wanneer u weet dat u iets besteld heeft en u verwacht een pakket dan is het dus niet vreemd wanneer er een koerier bij u voor de deur staat met uw bestelling.  Vraagt een koerier of een postbode om geld voordat hij of zij het pakketje kan leveren? Dan is er iets niet pluis, vraag naar het traceernummer, de afzender en kijk dit na zonder ook maar iets te betalen.

Wat kunt u tegen de beruchte “babbeltruc” doen?

2.4 Verwijzing valpreventie veilig thuis

Wanneer we ouder worden gebeuren de meeste ongelukken thuis op de trap of in de badkamer. Gelukkig kunnen we die wel proberen zo goed mogelijk te voorkomen. Bekijk onze valpreventiegids en ontdek hoe u uw woning valbestendig kunt maken!

3. (Nieuwe) woonvormen voor ouderen

 De ontwikkeling dat mensen én langer thuis wonen én ouder worden, heeft ervoor gezorgd dat we aan alternatieve woonvormen denken. Het woonbeeld van 2020 is heel anders dan dit gedurende de hele 20ste eeuw was. De meeste mensen staan ook anders in het leven dan de voorgaande generaties, welvaart en gezondheid hebben er ook voor gezorgd dat we andere dingen in het leven nastreven. Het verlangen of de behoefte naar een gezonde balans tussen rust en natuur en sociale activiteiten en cultuur staat ook steeds vaker centraal. Het is belangrijk dat we een goede kwaliteit van leven hebben, en dat we op een waardige manier ouder kunnen worden. We kijken daarom naar welke nieuwe woonvormen er tegenwoordig voor ouderen bestaan, buiten het zelfstandig in een eigen woning blijven wonen.

3.1 Levensloopbestendig wonen

Voordat we naar de beschikbare woonvormen kijken, moeten we eerst het begrip “levensloopbestendig wonen” begrijpen. Een levensloopbestendige woning – ook wel; levensloopgeschikt of toekomstbestendig genoemd – betekent dat u in een woning woont die voor alle fases van uw leven geschikt voor u is. Ook in het geval dat uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door een ziekte, een ongeluk of door ouderdom. We kijken in dit hoofdstuk naar enkele opties die in Nederland mogelijk zijn.

3.1.1 Gemeenschappelijk of centraal wonen voor ouderen

Wij hebben voor onze blog een interessant artikel geschreven over gemeenschappelijk of centraal wonen. Hierin beschrijven wij deze woonvorm als volgt: centraal of gemeenschappelijk wonen betekent: een groep mensen die samen wonen, maar waarbij iedereen in zijn of haar eigen privéwoning woont. Het is een doelbewuste gemeenschap (of woongroep) die bestaat uit een groep privéwoningen die zijn samengebracht rond een gedeelde openbare ruimte. Gemeenschappelijk wonen bestaat voor zowel alleen oudere bewoners als voor bewoners van alle leeftijden. Oudere en jonge alleenstaanden, jonge en oudere koppels maar ook gezinnen met kinderen van alle leeftijden wonen in gemeenschappelijk verband. Vaak heeft elke inwoner in dit geval een volledig zelfstandige woning met eigen keuken en badkamer enz. maar worden sommige activiteiten samen ondernomen, en sommige faciliteiten of diensten gedeeld. Ook is er vaak een gemeenschappelijk gebouw met keuken, waar bijvoorbeeld collectieve maaltijden kunnen worden genuttigd en andere evenementen kunnen plaatsvinden.  In het geval van een project waar meerdere leeftijden wonen wordt er ook wel gesproken van een meergeneratie woongroep of intergenerationeel wonen. De Landelijke Vereniging voor Centraal Wonen (LVCW) schat dat er tienduizenden woongemeenschappen in Nederland bestaan en dat dit elk jaar met 100 nieuwe groeit. Het blijkt dus dat deze vorm van wonen aan het groeien is en steeds populairder wordt. Het heeft ook vele voordelen wanneer we aan de volgende punten denken:

 • Het is een milieubewust alternatief
 • Het zorgt voor minder eenzaamheid
 • Ouderen krijgen meer onafhankelijkheid door steun uit de woongroep
 • Economischer doordat zowel dingen als diensten kunnen worden gedeeld
 • Houdt ouderen langer actief en ze maken deel uit van een gemeenschap
 • Moedigt de ontwikkeling en noodzaak om langer thuis te blijven wonen aan

3.1.2 Gemeenschappelijk wonen opties

Er bestaan in Nederland vele woongroepen zoals we hierboven hebben kunnen lezen. Sommige gemeenschappelijke woonvormen zijn niet helemaal hetzelfde, maar hebben wel hetzelfde principe van: gemeenschappelijk wonen maar wel met zelfstandigheid en privacy. Wij hebben de meest relevante gemeenschappelijke woonvormen voor deze gids hieronder genoteerd:

Complex voor gemeenschappelijk wonen voor ouderen en personen van verschillende leeftijden: zoals hierboven beschreven, gaat het in dit geval om een groep mensen die individueel van elkaar samenwonen. Dit kunnen verschillende appartementen zijn of bijvoorbeeld een woonboerderij met verschillende woningen op hetzelfde erf, losse woningen, of aan elkaar geschakelde woningen. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen complete woning, waar zowel een alleenstaande in kan wonen maar ook een heel gezin of een koppel. De bewoners delen bepaalde aspecten van het leven met elkaar maar niet alles. In andere woorden, mensen leven dicht bij elkaar, maar niet mét elkaar. De volgende ruimtes worden meestal met elkaar gedeeld:

Een gemeenschappelijk gebouw met:

 • Een grote keuken
 • Een eetgedeelte
 • Een wasruimte
 • Recreatieve ruimtes
 • Parkeerplekken
 • Looppaden
 • Open ruimtes
 • Tuinen
 • Mogelijke faciliteiten zoals een zwembad of sauna
 • Gedeelde middelen zoals gereedschap en grasmaaiers

Belangrijk in deze woonvorm is het gemeenschapsgevoel, te vergelijken met een dorp, waar men elkaar kent en veel deelt, zonder dat men de eigen plek en privacy op hoeft te geven.

Moderne Hofjes: Iedereen kent wel de typische Hollandse hofjes zoals het Begijnhof in Amsterdam. Deze hofjes bestaan al sinds de middeleeuwen in Nederland, ze werden particulier gefinancierd en functioneerden als een soort van sociale zekerheid voor ouderen (vaak vrouwen), zieken of bedevaartgangers. Deze hofjes bestaan nog steeds, sterker nog, er komen er zelfs nieuwe bij. Bij een hofje staan de woningen rondom een beschutte binnenplaats, meestal in de vorm van een vierhoek. De woningen zijn meestal klein alhoewel de moderne hofjes ook grotere woningen voor meer dan één persoon aanbieden. Er kunnen geen mensen van buitenaf binnenkomen, tenzij deze bezoekers zijn van een van de bewoners. In de traditionele hofjes woonden (en wonen nog steeds) vaak alleenstaande 45 plus vrouwen. De hofjes die tegenwoordig worden ontwikkeld zijn in dat aspect anders, er kunnen zowel mannen als vrouwen wonen en ook mogen de woningen door meerdere bewoners bewoond worden. In de traditionele hofjes zijn er ook regels met betrekking tot logées, vaak zijn deze nog altijd niet toegestaan. In de moderne hofjes is dat tegenwoordig anders, alhoewel er wel afspraken over gemaakt kunnen worden.

 De hofjes bestaan met hetzelfde gemeenschappelijk wonen concept;

 •  Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen complete woning.
 • Sommige ruimtes zoals de tuin, hobbykamer en gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes kunnen worden gedeeld.
 • De bewoners geven elkaar tot op zekere hoogte ondersteuning waar nodig.
 • De bewoners zijn onafhankelijk van elkaar maar leven wel als een gemeenschap met elkaar.

Thuishuizen: en thuishuis wordt ook wel liefkozend een “studentenhuis voor ouderen” genoemd (alhoewel het er veel schoner en rustiger is!) Het komt veelal overheen met het klassieke gemeenschappelijk wonen concept, maar heeft enkele aspecten die anders zijn. Zo is een thuishuis kleinschalig, voor alleenstaande 60-plussers die met z’n vijven, zessen of zevenen zelfstandig in een pand wonen waar sommige ruimtes met elkaar gedeeld worden. De gemeenschappelijke ruimtes zijn meestal de volgende:

 • De woonkamer
 • De keuken
 • Het washok
 • De logeermaker
 • De hobbykamer
 • Het terras of de tuin

Bewoners van een thuishuis kunnen ondersteuning van een vrijwilliger krijgen als dat gewenst is, zo kunnen zij bijvoorbeeld activiteiten organiseren. De “appartementen” in een thuishuis vallen bijna allemaal onder de sociale huursector en zijn daarom toegankelijk voor velen.

Kangoeroewoningen: een kangoeroewoning is een samenvoeging van twee zelfstandige woningen die met elkaar verbonden zijn. Het gaat hier vaak om een situatie waarin iemand mantelzorg verleent aan de ander. Bijvoorbeeld een volwassen zoon of dochter die voor zijn of haar hulpbehoevende ouder(s) zorgt. De woningen kunnen beide even groot zijn, of één groter dan de ander, meestal is er één hoofdwoning en één zogenaamde “buidelwoning”. Ieder heeft zijn of haar eigen woning, met een eigen ingang. Er worden geen ruimtes zoals de keuken met elkaar gedeeld, maar de bewoners kunnen wel vanuit hun eigen woning elkaars woningen betreden. De woningen worden bijvoorbeeld met tussendeuren van elkaar gescheiden, dat is natuurlijk ideaal wanneer iemand mantelzorg aan de ander verleent. Een kangoeroewoning is ook een goed voorbeeld van intergenerationeel wonen. Het is geen woonvorm die heel veel voorkomt, maar het is wel een mooie uitkomst voor een familie om dichtbij elkaar te blijven zonder in hetzelfde huis te wonen.

(Mantel)zorgwoningen: Een mantelzorgwoning (ook wel een zorgunit genoemd) is vaak een prefabriceerde woning die veel lijkt op bijvoorbeeld een vakantiehuisje. Deze woning mag bij een andere woning (tijdelijk) geplaatst worden om makkelijker zorg te kunnen verlenen. De woning mag in de tuin van de hulpbehoevende of van de mantelzorger geplaatst worden. Er is geen bouwvergunning voor een mantelzorgwoning nodig, maar er zijn wel regels aan verbonden. Er moet bijvoorbeeld vaak wel een indicatie van zorg zijn en ook moet de woning wanneer de zorg niet meer nodig is verwijderd worden. Soms mag deze ook blijven staan maar dan moeten wel de keuken en de badkamer verwijderd worden. Het is vaak ook mogelijk om een bestaand bouwwerk zoals een garage tot een zorgunit om te bouwen. Ook mag de mantelzorgwoning soms bij huurwoningen geplaatst worden.

Deze woonsoort lijkt veel op de woontrend die we steeds vaker zien waarin mensen in zeer kleine woningen gaan wonen, een zogenaamde: Tiny House. Er zijn verschillende soorten modellen beschikbaar en vaak zien de zorgunits er fraai en gezellig uit. Wanneer het om een zorgunit gaat waar de zorgbehoevende in woont, dan is de woning vaak wel voorzien van meubilair die bij de behoeften van de persoon past.

Gestippeld wonen en harmonicawonen: Bij gestippeld wonen bevinden de appartementen/woningen zich binnen één gebouw. Het gaat hier vaak om een woongroep/gemeenschap waarbij de leden meestal verspreid in het gebouw wonen. Ook hier heeft iedereen zijn of haar eigen complete woning maar helpt men elkaar, doen activiteiten samen, huren samen zorg in en verstrekken elkaar gezelschap. Wanneer het om een aaneengesloten blok van woningen gaat dan spreken we over harmonicawonen. Deze vorm van gemeenschappelijk wonen is vaak economischer, snel te realiseren en eenvoudig. Het gaat meestal om een maximaal aantal inwoners om ervoor te zorgen dat men elkaar kent en dat het gemeenschapsgevoel niet verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan 24 woningen binnen een groter gebouw.

Gemeenschappelijk wonen opties

Wilt u meer informatie m.b.t het wonen in een gemeenschappelijke context? Bekijk dan het volgende hoofdstuk voor verwijzingen naar handige websites. Voor meer informatie met betrekking tot; cohousing, gemeenschappelijk of centraal wonen kunt u ook ons artikel over dit onderwerp lezen.

4. Behulpzame diensten om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Zoals we in deze gids hebben gezien, bestaan er heel wat diensten waar we in onze gouden jaren gebruik van kunnen maken en die ontzettend nuttig zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het is vaak de beschikbaarheid van dit soort hulp waardoor langer thuis wonen mogelijk is, zeker voor minder vitale ouderen. In dit hoofdstuk kijken we naar specifieke hulp die zelfstandig thuis wonen gemakkelijker maakt. Gelukkig is er in Nederland ontzettend veel te vinden, zowel vrijwillig als tegen een betaling. Onderaan de tekst hebben wij een selectie voor u op een rijtje gezet, via de link op de naam van de organisatie komt u bij de respectievelijke website.

Het gaat hier voornamelijk om diensten; die kunnen worden aangekocht, die op basis van vrijwilligers werken of vanuit de overheid worden aangeboden. Deze diensten zijn niet hetzelfde als mantelzorg. Mantelzorg wordt verleend door een familielid, een vriend of een buur – daar staat geen geld tegenover.

4.1 Zorg

 Behoefte aan zorg is vaak de reden dat men niet meer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Vaak gaat het hier niet om zeer intensieve zorg maar wel over zeer noodzakelijke zorg. Thuiszorg wordt door zowel uw verzekeraar aangeboden waar u vanuit het basispakket voor verzekerd bent, als vanuit de WMO en Wlz vanuit uw gemeente en vanuit uw eventuele Pgb. U kunt bij het WMO-loket van uw gemeente hier meer over te weten komen.  Er zijn echter ook particuliere partijen die dit soort hulp aanbieden.

Waarom is thuiszorg zo belangrijk om zelfstanding thuis te blijven wonen?

Dankzij zorg aan huis kunnen we vaak ook op een oudere leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen. Het is niet alleen een cruciale steun voor de mensen die de thuiszorg ontvangen, maar ook voor hun naasten. Die gemoedrust is een cruciale factor voor een goede levenskwaliteit.

Thuiszorg bestaat immers om de levenskwaliteit op peil te houden of om deze te vergroten. Uiteraard ook om ervoor te zorgen dat men überhaupt zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dit gebeurt door het verlenen van onmisbare gezondheidszorg zodat de zorgontvangers hun onafhankelijkheid, integriteit en zelfvertrouwen kunnen behouden.

Thuiszorg zorgt onder andere voor de volgende punten:

 • Het maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk.
 • Men krijgt professionele zorg die op de persoon in kwestie is afgestemd, zoals:
  • Verpleegkundige handelingen
  • Het verzorgen van een wond
  • Hulp bij de inname van medicatie
  • Stomazorg
  • Katheteriseren
  • Hulp bij persoonlijke hygiëne zoals douchen
  • Gezondheidsproblemen kunnen tijdig gesignaleerd worden.
 • Hulp in de huishouding; een schoon en hygiënisch huis is niet alleen bevorderlijk voor de gezondheid, maar ook voor ons comfort en gevoel van welbehagen.
 • Veiligheid, iemand die een oogje in het zeil houdt is van groot belang, zoals we bijvoorbeeld bij brandpreventie hebben kunnen zien.
 • Goed voor het sociale netwerk, er komen mensen over de vloer en ook familieleden en vrienden komen voor de gezelligheid langs en niet uit verplichting omdat ze moeten
 • Garandeert dat de persoon maaltijden/boodschappen thuis heeft en zo goed eet.
 • Het bevordert de zelfredzaamheid.

We kunnen eigenlijk niet zonder thuiszorg, een combinatie van thuiszorg en mantelzorg is wat we tegenwoordig vaak tegenkomen. En zo is het ook het fijnst, een mix van professionele zorg en van onze dierbaren. Zoals we hebben gezien is de sociale kant van gezond en gelukkig zelfstandig thuis blijven wonen ontzettend belangrijk.  Zoals we weten zullen we hier met z’n allen in de toekomst steeds vaker gebruik van moeten maken doordat we langer thuis moeten wonen. Onderzoek toont aan dat men het liefst ook gewoon in zijn of haar eigen huis wil blijven wonen, dus met de juiste hulp en omstandigheden is dat eigenlijk niet eens zo erg. In ons eigen huis kennen we immers onze buren, de omgeving, daar hebben we onze herinneringen gemaakt, en voelen we ons op ons plekje.

Zie hieronder enkele handige thuiszorg website:

 • Thuiszorg: Bekijk informatie voor de wijkverpleegkundige die kan helpen met zorg gerelateerde behoeftes en hulp bij het huishouden via de blauwe linkjes.
 • Alles Zelf – tot op de hoogste leeftijd: op dit platform vindt u aanbieders van zowel thuiszorg, als hulp in de huishouding, klussen, informatie, advies, begeleiding en gezelschap noem maar op! Een handig beginpunt voor de moderne senior die met een beetje hulp nog heel lang zelf thuis kan wonen.
 • Woonz: ook een startpunt die ouderen helpt bij het vinden van de juiste zorg, of hulp. Voornamelijk voor services gerelateerd aan wonen en gezondheidzorg.

4.2 Sociaal, hulp en dagelijkse boodschappen

 Eenzaamheid is nog steeds een van de grootste problemen met betrekking tot de gezondheid van ouderen. Iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht de leeftijd, loopt het risico om depressief te worden. Depressiviteit kan weer voor allerlei andere klachten zorgen en mag absoluut niet onderschat worden. Ouderen hebben vaker kans om zich eenzaam te voelen omdat hun natuurlijke netwerk langzaamaan verkleint. Dit is helemaal het geval wanneer er geen kinderen zijn of wanneer deze ver weg wonen.  Dit is vaak een van de moeilijkste aspecten van ouder worden; ongewild eenzaam worden door factoren waar u zelf eigenlijk weinig controle over heeft. Om met een gezonde levenskwaliteit zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom ook belangrijk om sociale contacten te hebben, ons verhaal kwijt te kunnen en zeker ook een gezonde dosis gezelligheid en vrolijkheid in het leven te hebben. Gelukkig zijn er op sociaal gebied vele diensten te vinden die precies daarmee helpen.

 • Careibu – SeniorenStudent: koppelt studenten en senioren aan elkaar voor gezelschap, hulp met bijvoorbeeld boodschappen doen, lichte huishoudelijke taken, omgaan met de computer maar ook uitstapjes en andere gezellige activiteiten. De studenten worden van tevoren goed “gescreend” oftewel “nagekeken”. Deze dienst kost €14,50 per uur met een minimum van 4 uur per maand, er moet eenmalig €25 inschrijfgeld betaald worden. Voor wie dit niet zelf kan bekostigen en in de Randstad woont, is er ook de vrijwilligers variant beschikbaar tegen het symbolische bedrag van €1 per uur, hier zijn wel slechts een beperkt aantal plaatsen van beschikbaar: Stichtingseniorenstudent.
 • Nationale Ouderen fonds: dit goede doel hoeft eigenlijk geen introductie nodig daar ze al een tijdje meedraaien. Ze zetten zich in voor ouderen om een leven te leiden zoals zij dat wensen, dit doen ze samen met vrijwilligers, donateurs, overheden en bedrijven. Ze organiseren onder andere veel activiteiten om zo de eenzaamheid onder deze leeftijdsgroep te bestrijden.
 • Tafeltje-dek-je-maaltijden voor senioren: er zijn verschillende leveranciers van deze maaltijden, de consumentenbond heeft de grootsten getest, bekijk hun resultaten via de blauwe link en kies uit welke u graag zou willen proberen. U zit niet vast aan een abonnement dus u kunt gemakkelijk de proefpakketten uitproberen.
 • Wehelpen: is een platform waar mensen die hulp nodig hebben met bijvoorbeeld boodschappen, maar ook een maatje zoeken om samen mee te koken en te eten, zich kunnen inschrijven. Er is van alles wat, hier mag geen financiële vergoeding tegenover staan en is dus puur vrijwillig.
 • De Kerk; de Kerk kan ook veel steun bieden op sociaal gebied, er worden vaak dagjes uit en ontmoetingsgelegenheden georganiseerd. Maar ook voor hulp met eenzaamheid, depressiviteit en levensvragen. Zeker voor religieuze ouderen is de Kerk vaak een fijne hulp.

5. Extra

Hieronder vindt u linkjes van informatieve websites met betrekking tot zaken die in deze gids beschreven worden, maar ook meer informatie over bedrijven die u kunnen helpen om uw woning aan te passen naar een seniorvriendelijke woning. Denkt u bijvoorbeeld aan drempels, hulpmiddelen en hoog-laagbedden.

Hoog laag bed
Een hoog laag bed van De Suite is veel meer dan alleen een verpleegbed of senioren bed. Zowel kwalitatief als qua design maken zij bedden op het allerhoogste niveau, waar u desgewenst een hoog laag functie aan kunt toevoegen.

drempelhulp

Drempelhulp
Drempelhulp.nl is de drempelhulpspecialist van Nederland. Bij ons kunt U terecht voor elke drempeloplossing voor minder mobiele bewoners! Voor elk soort drempelprobleem hebben wij een passende oplossing met een eigen montagedienst.

Hulpmiddelen voor ouderen
Als u in een situatie terecht komt waardoor u de dagelijkse levensbehoeften niet meer zelfstandig kan uitvoeren, kan het zijn dat een hulpmiddel u die ondersteuning kan bieden. De hulpmiddelen kunnen u weer vertrouwen en zelfstandigheid geven. Wat voor ons belangrijk is, is dat mensen hun zelfstandigheid blijven behouden.

Thuiszorgbed Voordeel
Thuiszorgbed Voordeel is de voordeligste leverancier van tweedehands hoog-laagbedden in Nederland. Daarnaast bieden wij ook nachtkasten en zorgmatrassen. Onze thuiszorgbedden helpen u uw leven nog aangenamer en comfortabeler in te richten.

Disclaimer:
Wij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het schrijven van dit artikel.
Mochten er toch eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in voorkomen dan aanvaardt Stannah Stairlift ltd
daar geen verantwoordelijkheden voor.